Suuresti RSK

Suuresti Ratsaspordiklubi on ratsutamisest huvitatud sportlaste ja toetajate ühing Harjumaal, Raasiku vallas. Klubi on asutatud 2017 aasta jaanuaris.

Suuresti Ratsaspordiklubis koondub seltskond, kelle ühiseks eesmärgiks on edendada ratsutamist kui harrastust ja sporti, tegeleda hobuste ja ratsutamisega, tunda rõõmu ühistest üritustest, ürituste korraldamisest, olla heaks motiveerivaks konkurendiks oma klubikaaslastele ja ka teiste klubi võistlejatele suurematel ja väiksematel võistlustel.

 Liikmeks astumine

Kui soovid meiega liituda ja kui sa ei ole varem ühessegi klubisse kuulunud, siis tutvu klubi sisekorra eeskirjadega ja saada meili peale (suuresti@gmail.com) vabas vormis avaldus. Seejärel tasu liitumistasu ja klubi aastamaks MTÜ Suuresti RSK arveldusarvele  ning saada Ratsanetis Suuresti RSK-le liikmeks astumise taotlus (Sisekorra eeskirjades on küll kirjutatud, et tuleb oodata juhatuse otsust klubisse vastuvõtmise kohta, aga oleme teinud liitumise lihtsamaks, seega saates avalduse, ei pea ootama meie vastust, vaid võite jätkata kohe järgmiste sammudega).

Sportlane saab võistlustel esindada ainult ühte klubi korraga ja kui tekib vajadus esindatava klubi muutmiseks Ratsanetis, siis on see võimalik, kui klubi eemaldab isiku oma klubi nimel võistlevate sportlaste nimekirjast, kas klubi pädeva organi otsuse alusel või isiku enda palvel – isik esitab vastava avalduse otse klubile või teatab sellest Ratsaneti vahendusel.

Rohkem infot klubivahetusest: http://www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/klubivahetus/

Kui soovid Suuresti Ratsaspordiklubist lahkuda, tuleb selleks esitada kirjalik avaldus vabas vormis ning saata see meiliaadressil: suuresti@gmail.com

Klubi sisekorra eeskirjad:

 1. Klubiga liitumiseks võivad soovi avaldada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Alla 18. aastased füüsilised isikud peavad omama ka lapsevanema või hooldaja kirjalikku nõusolekut.
 2. Klubile liitumisavalduse esitamisel peab taotleja olema lõpetanud liikmesuhted teiste Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevate ratsaspordiklubidega.
 3. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse alusel ühe kuu jooksul peale avalduse esitamist ning teavitab avaldajat tehtud otsusest.
 4. Avaldaja loetakse liikmeks pärast aastamaksu ja ühekordse liitumistasu tasumist, mis peab toimuma vähemalt 1 kuu jooksul pärast juhatuse vastavasisulist otsust.
 5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda kui:
  * avaldaja on avalduses esitanud valeandmeid või avalduse valesti täitnud
  * klubi ei suuda teenindada olemasolevast suuremat arvu liikmeid
  * avaldaja on varem klubist välja arvatud p. 8 alusel
  *  liikmeks vastuvõtmine on vastuolus seaduse ja põhikirja sätetega
  * alla 18 aastat vana avaldaja lapsevanem või hooldaja ei anna nõusolekut
  * avaldaja pole tasunud aastamaksu
 6. Kui juhatus keeldub avaldajat liikmeks vastu võtmast võib avaldaja nõuda, et tema vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek.
 7. Klubi auliikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes omavad teeneid või saavutusi ratsaspordi arendamisel. Klubi auliige valitakse tema nõusolekul ja klubi liikme või liikmete põhjendatud ettepanekul juhatuse otsusega.
 8. Liige arvatakse klubist välja juhatuse otsusega kui liige
  *on selleks ise soovi avaldanud ning esitanud kirjaliku avalduse
  *kahjustab oma tegevusega oluliselt klubi materiaalselt või moraalselt
  *jätab tasumata aastamaksu.
  Liige loetakse väljaarvatuks väljaarvamise otsuse tegemise päevast alates ning klubist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada 10 tööpäeva jooksul.
 9. Liikmelisust klubis ja liikme õiguste teostamist ei saa edasi anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Juriidilisest isikust liikmeõigused lõpevad tema tegevuse lõpetamise, pankroti, ühinemise või jaotumise korral.
 10. ERL kalenderplaani võistlustel osalemiseks vajaliku sportlase litsentsi puudutavad küsimused ja toimingud lahendab iga liige iseseisvalt, kui kokku ei ole lepitud teisiti.
 11. Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:
  * liikme isiku- ja kontaktandmed
  * alla 18. aastaste liikmete korral ka lapsevanema või hooldaja isiku- ning kontaktandmed
  * andmed liikmemaksu tasumise kohta
  * muud juhatuse poolt vajalikuks peetavad andmed
 12. Klubi liikmetel on õigus:
  * osaleda klubi üritustel ning tegevustes
  * kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi vara
  * osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekutel ning valida ja olla valitud klubi juht- ning kontrollorganitesse
  * esindada klubi selle juhatuse volitusel teistes organisatsioonides
  * esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi tegevuse kohta ning saada sellealast informatsiooni
  * esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks
  * klubist välja astuda
 13. Klubi liikmed on kohustatud:
  * järgima klubi põhikirja, eeskirju ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte
  * tasuma õigeaegselt liitumis- ja aastamakse
  * osalema võimalusel korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel
  * valitavatesse organitesse valimisel osalema nende töös
  * kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara
  * hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest
  * võtma osa klubi tegevusest
 14. Aastamaks on iga aastane maks, mis tasutakse jooksva kalendriaasta eest hiljemalt 31. jaanuariks (v.a. liitumisel) ning mille suuruseks on 25 EUR’i. Võistlejatel peab olema aastamaks tasutud enne jooksva aasta esimest ERL kalenderplaani võistlust.
 15. Aastamaksu suuruse otsustab klubi üldkoosolek. Liikmemaksu kogumise ja laekuvate summade kasutamise eest vastutab klubi juhatus.
 16. Aastamaksu tasumine ning suurus ei sõltu liikmelisuse algus- või lõppemisajast kalendriaasta jooksul. Tasutud liitumis- ja aastamaksu ei tagastata.
 17. Liitumistasu on ühekordne maks, mis tuleb tasuda Suuresti Ratsaspordiklubiga liitumisel ning mille suuruseks on 25 EUR`i .
 18. Liitumistasu ja aastamaks tasutakse ülekandega – Suuresti Ratsaspordiklubi arveldusarvele SEB pangas EE351010220259596229 või LHV pangas EE977700771002430402. Maksekorraldusel kindlasti ära märkida liikme nimi.
 19. Aastamaksust on vabastatud klubi auliikmed ning üldkoosoleku otsusega vabastatud isikud.