Suuresti Ratsakooli Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Suuresti Ratsakool (edaspidi ratsakool) on äriregistrisse kantud L.H. Teenused OÜ (edaspidi huvikooli pidaja) erahuvikool.
1.2.  Ratsakooli asukoht on Raasiku vald, Harjumaa
1.3.  Ratsakooli tegevusalaks on lastele, noortele ja täiskasvanutele ratsutamisoskuse õpetamine ning teoreetiliste loengute läbiviimine vastaval erialal.
1.4.  Ratsakooli õppekeel on eesti keel.
1.5.  Ratsakooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.6.Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusest, Erakooliseadusest, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

2. Ratsakooli eesmärgid ja ülesanded
2.1. Ratsakooli ülesanded on:
2.1.1. Laste ja noorte süstemaatilise sportliku õppe- ja treeningtöö korraldamine ja sportimisvõimaluste loomine.
2.1.2. Laste ja noorte tervise tugevdamine ja igakülgne arendamine.
2.1.3. Noorte vaba aja sisustamine huvitava, kasuliku ja sportliku ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega.
2.1.4. Vastastikuse lugupidamise ja koostööoskuste kasvatamine.
2.1.5. Loodusseaduste tundmaõppimine ja säästliku, loodushoidliku mõttelaadi kasvatamine.
2.1.6. Sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine lähtuvalt laste ja noorte soovidest ja eeldustest.
2.1.7. Eesti ratsasporditraditsioonide ja hobukultuuri järjepidevuse tagamine. 2.1.8.Ratsaspordi propageerimne ja populariseerimine.
2.1.9. Töökasvatuse, vabatahtliku töö propageerimine ja erinevate hobusekasvatusega seotud tööde õpetamine lastele ja noortele
2.2 Suuresti Ratsakooli tegevuse eesmärgid on:
2.2.1. pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele võimalusi ratsutamisõppeks ja isiksuse arenguks.
2.2.2. võimaldada lastele, noortele ja täiskasvanutele tegeleda ratsutamisega nii hobina kui ka saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis.
2.2.3. arendada lastes ja noortes soovi tegutseda ka tulevikus ratsaspordiga.
2.2.4. kasvatada tulevasi sportlasi ja ratsutamistreenereid.
2.3. Eesmärkide realiseerimiseks Suuresti Ratsakool:
2.3.1. loob lastele, noortele ja täiskasvanutele tingimused ratsaspordiga tegelemiseks Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekava alusel. 
2.3.2. organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist ratsutamisõpet.
2.3.3. võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi.
2.3.4. korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks üle- eestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis.
2.3.5. õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning edastab praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning kohtunikuna tegutsemiseks.

3. Ratsakooli struktuur ning direktori ja hoolekogu pädevus ning ülesanded
3.1. Ratsakooli personali moodustavad direktor, treenerid ja muu personal. Ratsakooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kodukorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate lepingutega.
3.2. Töötajate tööandjaks on huvikooli pidaja, keda töösuhetes esindab ratsakooli direktor.
3.3. Ratsakooli juhib direktor, kes peab tagama ratsakooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab ratsakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
3.4. Direktori ülesanded:
3.4.1. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, järgides huvikooli omaniku seaduslikke korraldusi ja otsuseid. Teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
3.4.2. Direktor esitab huvikooli pidajale kord õppeaasta jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
3.4.3. Direktor koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt. Suuresti Ratsakooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks huvikooli pidajale.
3.4.4. Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks pidajale.
3.4.5. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
3.5. Ratsakooli direktori ametisse määramise ja tagasi kutsumise otsustab huvikooli pidaja.
3.6. Huvikooli pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda Töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal. 
3.7. Huvikooli pidaja määrab, kinnitab ja kutsub tagasi kooli hoolekogu liikmed. Huvikooli pidaja moodustab iga õppeaasta alguses 1 aastaks hoolekogu, kuhu kuuluvad 3-5 liiget: direktor (ametikoha järgselt); 1-2 treenerite esindajat, 1-2 õpilaste esindajat (vähemalt 16 aastased).
3.8. Ratsakooli tegevust suunab huvikooli pidaja poolt vastavalt Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusele määratud hoolekogu. Hoolekogu teeb ettepanekuid ratsakooli direktorile ja huvikooli pidajale ratsakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
3.9. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.9.1 Hoolekogu teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelvalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle.
3.9.2 Hoolekogu kuulab ära kooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve kohta ja esitab omapoolsed ettepanekud kooli pidajale.
3.9.3 Hoolekogu kuulab ära kooli direktori koostatud eelarveprojekti ja edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale.
3.9.4. Hoolekogu teeb ettepanekud huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks. 
3.9.5. Hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.
3.9.6 Huvikooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid

 4.Põhikirja muutmise kord
4.1. Kooli põhikirja muutused kinnitab huvikooli pidaja.

5. Haridustase ja õppeasutuse liik
5.1.Ratsakool tegutseb kui erahuvikool ja selles osalejad omandavad huviharidust.

6.Suuresti Ratsakooli õppekorraldus
6.1. Ratsakooli õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad. 6.2.Õppetöö toimub laste asutuste ja üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt Ratsakooli õppekavale.
6.3.  Õppeaasta algab 1.oktoobril ja lõpeb järgmise aasta 30.septembril.
6.4.  Ratsakooli õppetegevus toimub treeningrühmades. Täiendavalt kasutatakse ratsakooli õppekorralduses erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas treening- ja teoreetilised tunnid rühmades, erialased loengud, individuaaltreeningud, spordivõistlused ja treeninglaagrid. Õppetöösse võib kaasata külalisõpetajaid ja külalistreenereid.
6.5. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale ning õpilase valmisolekule.
6.6. Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine „ausa mängu” reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside järgimine.

7. Ratsakooli vastuvõtmise ja välja arvamise kord.
7.1. Ratsakooli vastuvõtmise ja välja arvamise tingimused ja eeskirjad kehtestab huvikooli pidaja vastavuses käesoleva põhikirjaga.
7.2. Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt ratsakooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku Suuresti Ratsakooli astumise avalduse täitmise alusel.
7.3 Suuresti Ratsakool sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud Erakooliseaduse § 17 punktis 4.
7.4.  Ratsakooli toimub õpilaste vastuvõtt terve õppeaasta vältel.
7.5.  Ratsakoolist võidakse õpilane välja arvata, kui ta rikub põhikirja või kodukorda, puudub süstemaatiliselt või kui tal on maksmata enam kui ühe kuu õppemaks.
7.6. Õpilase võib ratsakoolist välja arvata lapsevanema või hooldaja soovil ühekuulise etteteatamisega.
7.7. Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse Suuresti Ratsakooli direktori korraldusega.

8. Ratsakooli õpilaste õigused ja kohustused
8.1. Õpilasel (või teda esindaval lapsevanemal) on õigus:
8.1.1. tutvuda enne ratsakooli õppima asumist ja õppimise ajal ratsakooli õppekava, põhikirja ning kodukorraga.
8.1.2.  õppida vastavalt ratsakooli õppekavale ja tunniplaanile.
8.1.3.  nõuda huvialale vastavat tegevust

8.2. Õpilasel (või teda esindaval lapsevanemal) on kohustus:
8.2.1.  järgida ratsakooli kodukorda ja põhikirja
8.2.2.  osaleda õppetöös ja treeningutes vastavalt ratsakooli õppekavale ja tunniplaanile.
8.2.3.  hoida ratsakooli kasutuses olevat vara.
8.2.4.  hoida ratsakooli head mainet.
8.2.5.  tasuda kooli õppemaksu.

9. Pedagoogi õigused ja kohustused
9.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

9.3. Pedagoogidel on õigus:
9.3.1. saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;
9.3.2. saada õppetöö ja treeningute korraldamiseks vajalikud töövahendid ja turvalised töötingimused.
9.4. Pedagoogidel on kohustus:
9.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;
9.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;
9.4.3. tagada ratsakooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

10. Teiste töötajate õigused ja kohustused
10.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

11. Ratsakooli õppemaksu kehtestamise ja vabastamise kord
11.1. Ratsakoolis õppimine on tasuline.
11.2. Kooli finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse enamasti õppemaksudest
11.3. Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab ratsakooli pidaja vähemalt kuu aega enne õppeaasta algust ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. 

11.4. Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:
11.4.1. õppe-treeningtöö maht;
11.4.2. õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;
11.4.3. õppekavale tehtavad halduskulud;
11.4.4. õppekava spetsiifika
11.5. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

12.Ratsakooli majandamise ja asjaajamise kord
12.1. Ratsakooli finantstegevuse arvestust ja aruandlust peetakse vastavalt ratsakooli pidaja sisekorra eeskirjadele ja muude õigusaktidega kehtestatud korrale.
12.2. Ratsakoolil on oma eelarve.

13. Ratsakooli tegevuse lõpetamine
13.1. Ratsakool on asutatud määramata tähtajaks. Ratsakooli tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.

13.2. Huvikooli pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:
13.2.1.koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba.
13.2.2. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
13.2.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
13.2.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
13.3. Ratsakooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

Põhikiri kinnitatud 27. veebruar 2014 Liina Hõlpus
L.H. Teenused OÜ juhatuse liige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *